Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MALAVI.PL obowiązujący od 7.03.2019r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.malavi.pl ;
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – prowadzony przez spółkę Malavi sp. z o.o. sp.k. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.sklep.malavi.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Malavi sp. z o.o. sp.k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)
 12. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 14. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
 15. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.malavi.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2.3. Sklep, działający pod adresem: http://www.sklep.malavi.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, prowadzony jest przez spółkę Malavi sp. z o.o. sp.k., Aleja Prymasa Tysiąclecia 46/324 , 01-242 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000489636, NIP: 521-345-67-26, REGON: 141122544.

2.4. Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@malavi.pl, telefonicznie: +48 22 836 02 31 (opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora); pisemnie na adres: Malavi sp. z o.o. sp.k ., Al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 324, 01-242 Warszawa.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Malavi sp. z o.o. sp.k.  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.malavi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu/faktury VAT.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

III. Postanowienia ogólne związane ze świadczeniem przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną.

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

- zawieranie umów sprzedaży on-line 

- w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

- newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,

- dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.

3. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym 

4. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen - określone zostały w pkt II Regulaminu,

- w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy odbiorców,

- w zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę. 

5. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi „newsletter” oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail. 

 

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.sklep.malavi.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3.5. Malavi sp.z o.o sp.k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Malavi sp. z o.o. sp.k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Malavi sp. z o.o. sp.k.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Malavi sp. z o.o. sp.k.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Malavi sp. z o.o. sp.k.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9 Zgodność z RODO

a) RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

b) Firma Malavi może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskuje te dane od klientów. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży. Firma Malavi jest administratorem tych danych.

c) Firma Malavi będzie przetwarzać te dane przez czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 5 lat. Każdy klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (nie wcześniej niż 5 pełnych lat od rejestracji) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) Firma Malavi zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.sklep.malavi.pl, dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy i stawki VAT

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Malavi sp. z o.o. sp.k.  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną – „Malavi - Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr….. „ , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. W przypadku braku możliwości realizacji całego Zamówienia, Sklep poinformuje o tym Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4.7. powyżej. Informacja zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

4.11. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia złożonego przez Klienta, ma on możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji:

 - częściowa realizacja – Sklep zrealizuje Zamówienie dotyczące wyłącznie dostępnych Towarów;

-  anulowanie całości Zamówienia – jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w dziale X. Zwrot należności Klientom.

4.12. W przypadku braku zapłaty za Towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

4.13. Sklep Internetowy wysyła dokument potwierdzający zakup na adres e-mail podany w zamówieniu. Dokument ten potwierdzeniem zakupu i może być podstawą do zwrotu bądź reklamacji.

 

VI. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przesyłkę kurierską GLS lub poprzez system skrytek Paczkomaty InPost. Koszty dostawy wynoszą  http://sklep.malavi.pl/WYSYLKA-I-ZWROTY-cinfo-pol-5.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem :

a.) firmy kurierskiej GLS - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze

b.) systemu skrytek pocztowych Paczkomaty InPost - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze

5.4. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5.5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie stopnia naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

VII. Ceny Towarów

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy

6.3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedażowych i dokonywania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami.

6.4. Akcje promocyjne i wyprzedażowe nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

VIII. Czas realizacji zamówienia

7.1. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, od złożenia Zamówienia przez Klienta do momentu przekazania Zamówienia ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę (uwzględniane są tylko Dni Robocze).

7.2. Aktualna tabela zawierająca informacje o czasie dostawy dostępna jest na stronie http://sklep.malavi.pl/WYSYLKA-I-ZWROTY-cinfo-pol-5.html

 

IX. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

8.1. Klient ma możliwość wybrania następujących form płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:

a.) przelewem na numer konta bankowego mBank 87 1140 2105 0000 4914 0500 1005 (realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu).

b.) płatnością w systemie poprzez DotPay, PayPal

(realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu operacji od operatora płatności).

c.) zapłata kartą płatniczą Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron (realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu operacji od operatora płatności).

d.) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki do rąk kuriera dostarczającego (realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia).

 

X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

9.1.  Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia. Konsument powinien złożyć wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na adres: Malavi sp. z o.o. sp.k., Al. Prymasa Tysiąclecia 46/324, 01-242 Warszawa wraz ze zwracanym Towarem do Sklepu.

9.2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym - Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru.

9.3. Prawo zwrotu może dokonać tylko i wyłącznie konsument, którym w rozumieniu kodeksu cywilnego jest "osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową" (art. 22¹ kodeksu cywilnego)

9.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PRO-LOGIS s.c.

Malavi sp. z o.o. sp.k.

ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

9.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

XI. Zwrot należności Klientom

10.1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku pojawienia się okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni.

10.2. Zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty następuje w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zwrot należności następuje na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której nastąpiła płatność.

10.3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub kiedy identyfikacja rachunku bankowego Klienta nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu, czyli braku możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. Za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta.

10.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta, który wydał polecenie zwrotu, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do tożsamości Klienta.

10.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie zwrotu należności lub jego niedokonanie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub nieprawidłowego numeru konta.

 

XII. Reklamacje dotyczące Towarów

11.1. Malavi sp. z o.o. sp.k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu wad fizycznych bądź prawnych.

11.2. Sklep zobowiązany jest do wydania Towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Towaru, przysługuje mu w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może zażądać naprawy Towaru, wymiany na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru. W takim przypadku należy odesłać Towar na adres Sklepu: Malavi sp. z o.o. sp.k., Aleja Prymasa Tysiąclecia 46/324 , 01-242 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

11.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@malavi.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list ekonomiczny), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dziale X. Zwrot należności Klientom.

 

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

12.1. Malavi sp. z o.o. sp.k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: sklep@malavi.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

XIV. Zgody marketingowe

13.1 Wszelkie zgody marketingowe, które Użytkownik wyraził można cofnąć, w tym celu wystarczy wysłać informację w formie elektronicznej na adres: sklep@malavi.pl z prośbą o cofnięcie zgody marketingowej.

13.2 Firma Malavi stosuje tzw. "profilowanie" w celach marketingowych, jedynie w zakresie danych użytkowników którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych.

13.3 Każdemu użytkownikowi witryny przysługuje prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu, w tym celu wystarczy wysłać informację w formie elektronicznej na adres: sklep@malavi.pl z prośbą o całkowite usunięcie lub przeniesienie danych ze wskazaniem podmiotu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

14.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Malavi sp. z o.o. sp.k.

14.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Malavi sp. z o.o. sp.k. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

14.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Malavi sp. z o.o. sp.k. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Malavi sp. z o.o. sp.k.

14.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym  Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy RODO.

14.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r. do odwołania.

14.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie podanym przez Sklep, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie sklep.malavi.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 114 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-05-20
Chustę którą wybrałem nie była dostępna w sklepie. Wybrałem inną.
2020-08-04
Wszystko ok

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel